Einweg-Gesichtsmaske (Mund-Nasen-Maske)

Einweg-Gesichtsmaske (Mund-Nasen-Maske) + Desinfektion